CEZA & İNFAZ HUKUKU

 • İfade aşamasından infaza kadar tüm ceza dava süreci takibi

İCRA VE İFLAS HUKUKU

 • Kambiyo yoluna özgü takipler ve ilişkili tüm davalar
 • İflas yoluyla takip
 • Konkordato Danışmanlığı
 • İflas Danışmanlığı
 • İlamlı Ve İlamsız Takipler
 • Abonelik Sözleşmeleri ve Toplu Dosya Takibi

SÖZLEŞMELER HUKUKU

 • Sözleşme Kontrolü
 • Kira Sözleşmeleri
 • Genel Ticari Sözleşmeler
 • KVKK-Gizlilik Sözleşmeleri
 • E-ticaret site sözleşmeleri

ŞİRKETLER HUKUKU

 • Şirket kuruluşu, şirket organlarının oluşturulması, şirket nevinin değiştirilmesi
 • Şirketin kuruluşundan tasfiye sürecine dek tüm aşamalarda şirketin hukuksal takibi, hissedar haklarının korunması, gerektiğinde hissedarlığın sona erdirilmesi, tasfiye süreci takibi
 • Ortaklık ve hisse devri
 • Şirket birleşmesi

KARA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI HUKUKU

 • Kara ve Deniz taşımacılığı sözleşmeleri
 • Taşımacılıktan kaynaklı sigorta işlemleri
 • Deniz Ticareti Hukuku Davaları

GAYRİMENKUL HUKUKU

 • Tapu veraset ve intikal işlemleri
 • Tapu iptal ve tescil davaları
 • Ecrimisil davaları
 • Kiralanan Taşınmazdan Doğan Tüm Davalar

MİRAS HUKUKU

 • Mirasçılılk belgesi alınması
 • Mirasın reddi
 • Vasiyetin açılması ve iptali davaları
 • Tenkis davaları
 • İzale-i Şuyu davaları

AİLE VE KİŞİLER HUKUKU

 • Boşanma
 • Velayet
 • Mal rejimlerine ilişkin davalar
 • Nafaka ve maddi / manevi tazminat davaları
 • Vasi tayini
 • Kayyım tayini
 • Evlat edinme davaları
 • Nesebin tashihi ve reddi davaları
 • İsim ve soyisim düzeltilmesi, değiştirilmesi davaları
 • Yaş düzeltilmesi davaları
 • Kazai rüşt davaları
 • Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi

VERGİ VE İDARE HUKUKU

 • İdari mercilere başvuru ve itirazların yapılması
 • Tam yargı davaları
 • İptal davaları
 • Vergi uyuşmazlığı davaları (Uzman SMMMve YMM ekibimiz ile koordineli olarak)

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 • İş akdinin feshine dayalı işe iade ve tazminat davaları
 • İş kazalarına dayalı tazminat davaları
 • Sigortalılığın tespiti davaları
 • Hizmet sözleşmlerinin düzenlenmesi ve güncellenmesi
 • Özlük dosyası işlemlerinin (tutanak, iş akdi feshi ihbarı, savunma istemi gibi) iş kanunu kapsamında takibi
 • İşyerinin iş hukukuna uygun şekilde düzenlenmesi
 • İşveren danışmanlığı